سکته مغزی

سکته مغزی


STROKE  IDENTIFICATION

پزشکینشانه های سکته مغزی
It only takes a minute to read  this...


A neurologist says that if he can get to a  stroke victim within 3 hours he can totally reverse the effects of a  stroke.! ..totally. He said the trick was getting a stroke  recognized, diagnosed, and then getting the patient medically cared for  within 3 hours, which is tough.

یک متخصص مغز و اعصاب می گوید چنانچه شخصی را که سکته مغزی کرده در کمتر از 3 ساعت ببیند می تواند عوارض سکته مغزی را بطور کامل اصلاح کند. "بطور کامل". او می گوید نکته این است که سکته مغزی شناخته شده، تشخیص داده شده و بیمار در کمتر از 3 ساعت به مراکز درمانی رسانده شود.


RECOGNIZING A  STROKE

شناخت سکته مغزی


Thank God for the sense to remember the '3'  steps, STR . Read and Learn!

شکر خدا فقط سه کار برای تشخیص کافی است. بخوانید و به یاد بسپارید

Sometimes symptoms of a  stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of awareness  spells disaster. The stroke victim may suffer severe brain damage when  people nearby fail to recognize the symptoms of a  stroke.

گاهی شناخت علائم سکته مغزی مشکل است. بدبختانه از هوش رفتن بیمار مشکل را بدتر می کند.شخصی که سکته کرده ممکن است در شرایط بسیار خطرناکی قرار داشته باشداما اطرافیان نمی توانندمشکل راتشخیص دهند..

Now doctors say a bystander can recognize a  stroke by asking three simple questions:

پزشکان می گویند اطرافیان با پرسیدن سه سؤال ساده می توانند سکته مغزی را تشخیص دهند


S  *Ask  the individual to SMILE.

از بیمار بخواهید که لبخند بزند  

T  *Ask  the person to TALK and

 SPEAK A SIMPLE SENTENCE  (Coherently)

از بیمار بخواهید یک جمله ساده را بطور پیوسته بگوید.

(I.e. It is sunny out today.)

(مثلاً، امروز هوا آفتابی است)  

R  *Ask  him or her to RAISE BOTH ARMS..

از او بخواهید که هر دو دستش را بلند کند


If  he or she has trouble with ANY ONE of these tasks, call emergency number  immediately and describe the symptoms to the  dispatcher.

اگر بیمار در انجام دادن هر یک از سه مورد فوق با مشکل روبرو شد بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و این علائم را برای مسئول اورژانس توضیح دهید


New  Sign of a Stroke -------- Stick out Your Tongue

نشانه جدید سکته مغزی...

زبانت را بیرون بیاور


NOTE:  Another 'sign' of a stroke is this: Ask the person to 'stick' out his  tongue.. If the tongue is 'crooked', if it goes to one side or the  other, that  is also an indication of a stroe.

توجه

یکی دیگر از نشانه های سکته مغزی این است که از بیمار

بخواهید زبانش را بیرون بیاورد. اگر زبانش کج و معوج بود و یا به طرفین دهان متمایل شد نشانه سکته مغزی است


/ 0 نظر / 8 بازدید